Svetovalna storitev

Svetovalna storitev je v slovenski zakonodaji opredeljena v:
– 20. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013), kjer je opredeljeno, da svetovalno storitev izvajajo javni zavodi za vzgojo in izobraževanje.
– 3. in 6. členu Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013), da se dodatna strokovna pomoč kot svetovalna storitev izvaja v okviru celostne obravnave otroka, ki je opredeljena v individualiziranem programu.

P R A V I L N I K o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami – 2013
(Uradni list RS, št. 88/13)
6. člen (svetovalna storitev)
(1) S svetovalno storitvijo se zagotavlja podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s posebnimi potrebami, zato je namenjena družinam otroka s posebnimi potrebami, strokovnim delavcem, ki vzgajajo in poučujejo otroka s posebnimi potrebami ter drugim otrokom, učencem oziroma dijakom iz skupine oziroma oddelka, v katerega je otrok s posebnimi potrebami vključen.

(2) Svetovalno storitev izvajajo
svetovalni delavci javnega vrtca, šole ali javnega zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
vzgojitelji predšolskih otrok,
učitelji za dodatno strokovno pomoč izven učne obveznosti ter
strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, opredeljenih v 20. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 ZUJF in 90/12).

(3) Dodatna strokovna pomoč kot svetovalna storitev se lahko določi:
– v programih za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo največ dve uri tedensko,
– v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo največ eno uro tedensko.

ZAKON o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – 2013
(Uradni list RS, št. 58/1140/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP)
– 20. člen, drugi odstavek –

(2) Strokovne naloge (zavodov) so:
zagotavljanje razvoja strokovnega dela z otroki s posebnimi potrebami (razvoj aplikativnih strategij dela, razvoj instrumentov in strokovnih podlag, metodoloških aparatov za pripravo individualiziranega programa, evalvacij in podobno),
– izvajanje svetovalnih storitev (pomoč pri izdelavi individualiziranih programov, evalvacija, svetovanje staršem, učiteljem, otrokom, supervizija, strokovna pomoč za predšolske otroke, poklicno usmerjanje), …

Pripravil dr. Franci Šimnic

(Visited 254 times, 1 visits today)
Dostopnost