Postopek usmerjanja

Kdaj moj otrok pridobi pravico do dodatne strokovne pomoči DSP?

Če se pri otroku pojavijo učne težave, to še ne pomeni, da potrebuje dodatno strokovno pomoč. Kar 80 % učnih težav se razreši že v razredu z učiteljevo diferenciacijo pouka in otrokovim obiskovanjem dopolnilnega pouka (primarni ukrepi). Nadaljnjih 15 % učnih težav se razreši s pomočjo različnih oblik individualne in skupinske pomoči otrokom, ki se izvaja na šolah ter svetovalnimi razgovori z notranjimi ali zunanjimi strokovnimi delavci (Več o tem v zavihku Koncept učne težave v OŠ)

Samo 1-5 % otrok ima tako vztrajne oz. težje oblike splošnih ali specifičnih učnih težav, da brez prilagoditev oblik podajanja znanja in prilagoditev oblik preverjanja in ocenjevanja znanja ne bi mogli doseči pričakovanih standardov znanja. Starši teh otrok lahko začnejo postopek usmerjanja.

Pravico do DSP otrok pridobi z veljavno odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v kateri je natančno opredeljena količina in oblika pomoči, ki jo otrok potrebuje.

Postopek usmerjanja otrok in pridobitve odločbe

Zahtevo za začetek postopka usmerjanja vložijo starši ali zakoniti skrbniki otroka, v izjemnih primerih lahko začetek postopka usmerjanja sproži tudi šola, ki jo otrok obiskuje ali Center za socialno delo. Zahteva se pošlje na Zavod za šolstvo. Tam zahtevo pregleda komisija za usmerjanje, ki na podlagi prejete dokumentacije in izvidov ter morebitnih dodatnih pregledih pri članih komisije, zapiše strokovno mnenje, ki je podlaga za izdajo odločbe

Komisija za usmerjanje je skupina strokovnjakov, ki jo sestavljajo trije člani: specialni pedagog ustrezne smeri, psiholog in zdravnik, ki otroka obravnava z vidika njegovih posebnih potreb (specialist pediater ali specialist pedopsihiater oziroma specialist šolske medicine). Glede na potrebe otroka se lahko v komisijo vključi tudi logoped, socialni pedagog, fizioterapevt ali katerikoli specialist medicinske stroke, ki je ključen za ugotavljanje posebnih potreb otroka. Člani komisije izdajo skupno strokovno mnenje, v katerem opredelijo otrokove težave in potrebno pomoč (št. ur, prilagoditve, pripomočki ipd.

Odločbo Komisija za usmerjanje izda na podlagi strokovnega mnenja in jo pošlje staršem oz. skrbnikom in šoli, ki jo otrok obiskuje. Strokovna skupina na šoli pripravi individualizirani načrt (IP), ki je podlaga za izvajanje pomoči (DSP) in za potrebne prilagoditve, ki so opredeljene v IP.

Individualizirani načrt (IP) je vedno temeljni dokument za določanje in izvajanje prilagoditev , ki se sprotno prilagaja otrokovim potrebam, z njim odrašča. Otrok lahko pridobi odločbo v 3. razredu in takrat potrebuje druge prilagoditve, kot jih potrebuje šest let kasneje v 9. razredu. Prav zato vse odločbe določajo, da podrobne prilagoditve določi strokovna skupina v individualiziranem načrtu.

Pripravil dr. Franci Šimnic

Vir: Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak S. in Bregar Golobič, K. (2008). Koncept dela – učne težave v osnovni šoli. Ljubljana: ZRSŠ.

(Visited 76 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost