Učenci z učnimi težavami

Kaj so učne težave?

Pojem učne težave opredeljuje predvsem tiste težave otrok v šoli, ki so povezane z večjo ali manjšo šolsko neuspešnostjo.

Kako se počuti otrok z učnimi težavami?

This image has an empty alt attribute; its file name is Kako-se-počuti-SUT-1024x472.png

Kako se kažejo učne težave?

Učne težave so lahko splošne, ki zajemajo vsa predmetna področja pri učencu, lahko pa so specifične, ki prizadenejo samo enega ali več področij otrokovega učenja (govora, jezika, branja, pisanja, pravopisa in računanja).

Kaj so torej specifične učne težave ali SUT?

Specifične učne težave se kažejo kot slabše učno napredovanje na posameznih področjih učenja oz. slabše usvajanje nekaterih veščin (najpogosteje branja in pisanja ali računanja), kljub temu da ima otrok povprečne ali celo nadpovprečne intelektualne sposobnosti.

Kaj pa so splošne učne težave?

Splošne učne težave pa se kažejo kot slabši uspeh ali nedoseganje določenih šolskih ciljev na več področjih učenja hkrati (branje, pisanje, računanje, govor, pomnjenje) in so lahko posledica tako zunanjih kot notranjih dejavnikov.

Zakaj pride do splošnih učnih težav pri otroku?

i.   učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti;
ii.  učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja (počasneje usvajajo znanje, mejni);
iii.  učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti;
iv.  učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije;
v.   čustveno pogojene težave pri učenju;
vi.  učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti;
vii. učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti.

Otrok s splošnimi učnimi težavami praviloma ne usmerjamo, saj so njihove težave blažje oblike in se največkrat lahko razrešijo v okviru pet-stopenjskega modela pomoči.

Pet-stopenjski model pomoči

Individualna in skupinska pomoč (ISP)

Dodatna strokovna pomoč (DSP)

(Visited 100 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost